Uw privacyrechten

VastWerk zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen en streeft ernaar om een veilige, beschermde gebruikerservaring te bieden. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe we online-gegevens verzamelen en gebruiken.

Wanneer u gebruik maakt van deze site of toepassing, geeft u uw expliciete, ongelimiteerde en ongeclausuleerde toestemming voor de verzameling, gebruik en doorgifte van de door u verstrekte gegevens zoals in deze Privacyverklaring wordt omschreven.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven zoals in dit beleid wordt omschreven, dient u mogelijk uw goedkeuring van ons Privacybeleid te herroepen. Als u uw goedkeuring wilt herroepen, kunt u met ons contact opnemen. Als u uw goedkeuring herroept, worden al uw account- en profielgegevens verwijderd.

We delen gegevens met werkgevers. We kunnen hun gebruik van gegevens niet beheren. Ook beheren wij niet de gebruikswijze van (a) personen die toegang hebben tot uw gegevens op of via onze sites of toepassingen of (b) advertentienetwerken en andere derde partijen waarmee we samenwerken om uw persoonlijke advertenties weer te geven.


Gegevens die we verzamelen

We verzamelen uw gegevens wanneer u solliciteert voor een welbepaalde vacature via de solliciteerknop op de vacatureomschrijving. We verzamelen bijvoorbeeld het volgende:
• Uw naam
• Contactgegevens, zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer
• De inhoud van de door u opgeladen CV


Hoe gegevens worden gebruikt

We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen om u diensten te leveren.

Door u te registreren via VastWerk, door uw profiel te beheren, of door u aan te melden wanneer u hiervoor kunt kiezen, stemt u erin toe dat we uw gegevens op de volgende manieren mogen gebruiken:

• om een profiel te maken op basis van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, gegevens die worden geïmporteerd van andere sites of toepassingen, of gegevens die door derden zijn verstrekt, zoals uw contactpersonen of adverteerders;
• om persoonlijke, gerichte, of op locatie gebaseerde inhoud, websitecontent, vacatures, services en advertenties van ons en van derden te bieden;
• om toestemming te krijgen om contact op te nemen met andere gebruikers of om anderen uit te nodigen om lid te worden en een account te maken;
• om toestemming te krijgen om gegevens over uzelf of uw contactpersonen te importeren van andere sites of toepassingen, of om uw gegevens te exporteren naar andere sites of toepassingen;
• om u extra communicatie, informatie en aanbiedingen te bieden, zoals nieuwsbrieven en carrièreadvies;
• om contact met u op te nemen over andere producten of diensten die beschikbaar zijn bij VastWerk en onze dochterondernemingen;
• om u in staat te stellen contact met ons op te nemen en wij hierop kunnen reageren voor het uitvoeren van onderzoeken en promoties, en om de resultaten hiervan te publiceren;
• om uw vrienden, contactpersonen en potentiële werkgevers te helpen uw profiel te vinden en met u in contact te komen;
• om gegevens over u en uw mogelijke interesse voor vacatures te delen met werkgevers;
• om producten en diensten te leveren aan werkgevers zodat zij hun wervingsproces kunnen voltooien;
• om producten en diensten te leveren waarmee gebruikers kunnen netwerken, informatie op forums kunnen plaatsen, en profielen kunnen bekijken en vergelijken;
• om interne rapporten te genereren over het gebruik van onze website en onze online toepassingen behorende bij onze website;
• om u toestemming te geven vacatures en profielgegevens te delen met uw connecties;
• om activiteiten die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of illegaal zijn, te detecteren, onderzoeken en voorkomen; en
• om u suggesties te geven .

We gebruiken uw gegevens om te bepalen of u al dan niet geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, producten of diensten van een bepaalde derde partij. We vertonen gerichte advertenties op onze sites of op andere sites waarmee we een zakelijke relatie hebben. Deze advertenties worden gericht op basis van gegevens over u die we verzamelen en verwerven bij derden.


Hoe we gegevens delen 

Een van onze primaire doelstellingen is om u te voorzien van een platform om uw CV en profiel op brede schaal beschikbaar te maken om uw carrièrekansen te maximaliseren. De gegevens die wij verzamelen kunnen binnen de VastWerk groep (zie verder) worden gedeeld. We delen geen gegevens met derden voor hun directe marketingdoeleinden, tenzij u akkoord gaat met een dergelijke openbaarmaking.

Door te solliciteren op een vacature of door uw contactgegevens te verstrekken wanneer u interesse toont in een vacature, gaat u ermee akkoord dat we uw contactgegevens bekendmaken aan deze werkgever. Wij kunnen gegevens openbaar maken als wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn, als wij naar eigen goeddunken aan een verzoek van een overheidsinstelling willen voldoen of als wij te goeder trouw menen – nadat we uw privacy en andere factoren in acht hebben genomen – dat dergelijke handelingen noodzakelijk zijn om: (a) aan wettelijke eisen te voldoen of in naleving van juridische procedures; (b) om onze rechten, eigendommen en onze partnerbedrijven te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of de openbaarmaking te beschermen. Wij kunnen gegevens openbaar maken en doorgeven aan derden die een aantal of alle bedrijfsonderdelen van VastWerk verkrijgen, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door een fusie of de aankoop van alle of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien worden dergelijke gegevens verwijderd door middel van een transactie die is goedgekeurd door de rechter wanneer VastWerk betrokken raakt bij een insolventieprocedure. U wordt via e-mail of door middel van een duidelijk zichtbaar bericht op de site op de hoogte gesteld wanneer het gehele bedrijf of een aanzienlijk deel daarvan wordt verkocht aan een derde partij.


Een belangrijke opmerking over uw CV

Wanneer u een CV plaatst, wordt deze opgeslagen in onze doorzoekbare CV Database. U kunt al uw gegevens, inclusief uw CV wijzigen en/of verwijderen. We hebben geen zeggenschap over het bewaren, het gebruik en de privacy van CV’s die door anderen zijn bekeken of gedownload.

We proberen de toegang tot onze doorzoekbare CV Database te beperken tot legitieme gebruikers zoals betalende werkgevers, wervers, recruiters, headhunters en HR-professionals, maar we kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang kunnen krijgen. We hebben geen zeggenschap over het gebruik van CV’s door derden die toegang hebben tot de CV Database. Wanneer uw CV openbaar is gemaakt, kan VastWerk uw CV niet meer terughalen bij deze derden.

U kunt uw CV op elk gewenst moment uit de doorzoekbare database verwijderen. Iedereen die uw CV heeft bekeken, heeft echter mogelijk een kopie ervan bewaard als bestand of in een database. Dienovereenkomstig moet u geen gevoelige gegevens, persoonlijke gegevens of andere gegevens die u niet openbaar wilt maken in uw CV plaatsen.

Als u ons details van een referentie verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om de persoon op de hoogte te stellen dat u zijn/haar gegevens hebt doorgestuurd en dat de persoon hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

CV’s die u aan ons verstrekt, mogen geen gevoelige gegevens bevatten die betrekking hebben op (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke voorkeuren (iii) religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij (v) fysieke of geestelijke gezondheid of biomedische gegevens of genetische samenstelling (vi) verslavingen, seksleven (vii) het begaan van strafrechtelijke overtredingen of rechtszaken en de bijbehorende boetes, (viii) het begaan van onrechtmatig of verwerpelijk gedrag en de bijbehorende boetes, of (ix) Burgerservicenummers of nationale identificatienummers. Als uw CV deze gegevens wel bevat, is dit voor eigen risico. We hebben geen zeggenschap over het gebruik van dergelijke gegevens door derden die toegang hebben tot onze doorzoekbare database.


Hoe we gegevens opslaan

Omdat het beheer van uw carrière een levenslang proces is, bewaren we alle informatie die we over u verzamelen in een poging om uw gebruik van onze sites efficiënter, praktischer en relevanter te maken, totdat u uw persoonlijke gegevens wijzigt of verwijdert, zoals hieronder wordt beschreven. U kunt uw profiel of CV op elk gewenst moment openen, bekijken, wijzigen of verwijderen. Log in op uw account, ga naar uw profiel of CV en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan.

Toegang tot of het wijzigen en verwijderen van uw persoonlijke gegevens kan door VastWerk worden geweigerd of beperkt als dit in strijd is met de rechten van anderen en/of als dit anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als u uw account of de gegevens op uw accountprofiel wilt verwijderen, kunt u dit door ons te mailen. We sturen u een e-mail met de bevestiging dat uw persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

Wij zullen zonder onnodige vertraging en in alle gevallen binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek om toegang te krijgen tot informatie, op dat verzoek reageren. Als we meer tijd nodig hebben om toegang tot uw informatie te bieden, ontvangt u binnen 30 dagen een bevestiging van ontvangst van het verzoek en zullen we zo spoedig mogelijk binnen het tijdsbestek dat op grond van toepasselijk recht vereist is een aanvullende reactie geven.

Als u werkzoekende bent met een zichtbaar CV en u zich voor langere tijd niet hebt aangemeld op de website, kunnen we uw CV onvindbaar maken. Als u los daarvan en ongeacht de instelling voor de privacy van uw CV gedurende een aanzienlijke periode niet hebt ingelogd op uw account, verloopt uw account en wordt het verwijderen van uw account gepland. Verlopen accounts worden op periodieke basis verwijderd. Onze huidige vervaltermijn is circa 60 maanden; mogelijk verlengen of verkorten we de termijn om deze aan te passen aan de nieuwe manieren van het in dienst nemen. Als we de termijn wijzigen, zullen we deze melding aanpassen. U ontvangt altijd een e-mail van ons voordat we uw CV op deze manier verwijderen. 


Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

VastWerk treft passende maatregelen die speciaal zijn ontwikkeld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking. Internet is echter een open systeem en we kunnen niet garanderen dat onbevoegde derde partijen niet in staat zullen zijn om die maatregelen te doorbreken of uw persoonlijke informatie te gebruiken voor ongepaste doeleinden. U dient zich er bewust van te zijn dat CV’s mogelijk kunnen worden gezien door uw huidige werkgever.


Kinderen 

VastWerk is niet bedoeld voor, en we verzamelen geen gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Indien wij besluiten om de inhoud van dit Privacybeleid wezenlijk te wijzigen zullen wij, wanneer dat vereist is, contact met u opnemen via het e-mailadres dat u gebruikt in uw profiel. We plaatsen deze wijzigingen tevens op een prominente plaats op de site.

Contactgegevens

Uw gegevens worden verzonden naar VastWerk en worden gehost en opgeslagen in een database.
We doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u altijd online contact met ons opnemen of gaat u naar:

Privacy Office VastWerk

Otto de Mentockplein 19
1853 Grimbergen
marketing@vastwerk.be