Hoofdverpleegkundige

OCMW Aarschot

Jobomschrijving:

Bedrijf

Het OCMW van Aarschot staat voor een toegankelijk en klantvriendelijk, sociaal maatschappelijk georiënteerde organisatie met bijzondere aandacht voor de meest zwakkeren in de samenleving. De kerntaak bestaat erin mensen de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het woonzorgcentrum Sint-Rochus is gespecialiseerd in de residentiële opvang van fysiek zorgbehoevende bejaarden en personen met dementie.

Jouw verantwoordelijkheden

Als hoofdverpleegkundige heb je een coördinerende en sturende rol t.a.v. het verplegend en verzorgend personeel met als doel om de best mogelijke zorgverlening te garanderen aan de bewoners van de afdeling en overkoepelend tijdens de nacht. Daartoe creëert het team een volwaardig thuismilieu voor de residenten, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld worden aan een zo comfortabel mogelijk thuis vervangend verblijf in een stimulerende en animerende maar ook rustige leefomgeving.

Jouw profiel

Je neemt de operationele leiding van de entiteit voor je rekening:

 • hebt een proactieve en oplossingsgerichte humane houding, d.w.z. dat je probleemsituaties tijdig aanpakt en deze op creatieve wijze kan oplossen
 • bent een teamplayer met uitstekende communicerende vaardigheden en werkt goed samen met de andere hoofdverpleegkundigen en diensthoofden
 • neemt voldoende initiatief en fungeert als tussenpersoon tussen de medewerkers en de directie met als doel het realiseren van het beleidskader en de visie en missie van het departement zorg.

Je neemt ook het verpleegkundige luik en de verantwoordelijkheden ter harte:

 • hierbij sta je in voor persoonsgerichte zorg zoals aangepaste voeding en drank, wond- en palliatieve zorg…
 • stelt en volgt het zorgplan van bewoners van A tot Z op en beheert de medicatie en het medisch materiaal
 • begeleidt familieleden en biedt hen psychologische ondersteuning.

Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en beschikt ten minste over een bachelordiploma verpleegkunde of een hieraan gelijkgesteld diploma.

Bovendien heb je een diploma van een kaderopleiding verpleegkunde, Ba-na-Ba zorgmanagement of postgraduaat leiderschap in de zorg of behaal je het diploma ten laatste 2 jaar na de indiensttreding.

Kandidaten die uiterlijk binnen een termijn van twee jaar na indiensttreding het bewijs kunnen leveren van een masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde of naast het bachelordiploma verpleegkunde, van een universitaire opleiding die bij voorkeur gericht is op de dagelijkse leiding van een verpleegkundig team of zich situeert in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen (of gelijkwaardig) komen eveneens in aanmerking. Leidinggevende ervaring wordt zeker gewaardeerd.

Laatstejaars(bachelor)studenten krijgen onder voorbehoud toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun einddiploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Ons aanbod

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur. De verloning wordt, mits de correcte diploma’s, berekend volgens IFIC categorie 17: het bruto maandsalaris aan huidige index bedraagt voor een voltijdse tewerkstelling minimum €4.022,44, met mogelijkheid tot volledige valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen voor een knelpuntberoep.

Het OCMW stimuleert gelijke kansen en diversiteit en biedt een zeer interessante verlofregeling aan.

Je kan bovendien genieten van volgende extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques van € 8/gewerkte dag (met eigen bijdrage van €1,09)
 • Een gratis hospitalisatieverzekering en voordeeltarief voor partner en kinderen
 • Fietsvergoeding van 0,35 €/km voor woon-werkverkeer
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer woon-werk verkeer
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en attractiviteitspremie
 • Aansluiting bij GSD-V: kortingen (op reizen, pretparken, bioscopen,…), premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven en tussenkomsten in medische kosten
 • Gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad
 • Tweede pensioenpijler (aanvullend pensioenstelsel)
 • Opleidings- en ontwikkelingskansen

Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen, fiets als met het openbaar vervoer.

Interesse?

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en mondelinge selectie (grondig sollicitatiegesprek). De kandidaten die toegelaten worden voor deelname zullen hiervan tenminste 14 kalenderdagen op voorhand per e-mail of telefonisch in kennis gesteld worden samen met de dag, plaats en het tijdstip waarop ze worden verwacht.

Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad & OCMW Aarschot, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot, telefoon: 016 49 94 25,

e-mail: selectie@ocmw-aarschot.be

Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma’s (of studiebewijs + verklaring), je visum, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest[1] (indien Nederlands niet je moedertaal is), uiterlijk op maandag 13 mei 2024:

 • bij voorkeur via inschrijving aan de hand van een elektronisch formulier via de  link
 • bij een per post aangetekend verzonden sollicitatie: deze dient uiterlijk op 13 mei 2024 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of
 • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie: deze dient uiterlijk op 13 mei 2024 afgegeven te zijn aan de infobalie van het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur).

Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken bij je schrijven gevoegd zijn.

[1] volgens minimaal ERK-niveau C1 / richtgraad 4 (lezen en luisteren) en ERK-niveau B2 / richtgraad 3 (schrijven en spreken) of een bewijs van een diploma/getuigschrift secundair onderwijs in de Nederlandse taal